Bohica


It's only human
primeval instinct
internal urges, the way all Men think
romantic setting, or in the back seat
for free of money just grinding our meat
BEND OVER HERE IT COMES AGAIN!
To hell with rubbers
I need the moisture
a real woman, and not a picture
a gleaming brown eye, between two nice buns
Subsonic friction, until one of us comes
BEND OVER HERE IT COMES AGAIN!
Lead break: Gonzales
Black or white, I don't discriminate
FK all the bigots; they can stay home and masturbate
so girl beware of my probing anal tongue dart
I'll kiss your bush, and spread your cheeks apart
BEND OVER HERE IT COMES AGAIN
end solo: McMakinCaptcha
Liedje Evildead Bohica is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bohicamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Evildead Bohica downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bohica in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.