Chercher


Walking through a maze of giving orders
The narrow aisle so dim
Flourescent light that echoes off the ceiling
Glass that speaks the light that tries to say

Bodies fall away with sleep disorder
The mother Mary weeps
Attack and thrust the verbal rust her children
Their burdens lay in sorrow's wake

Faith, Seconds away
A love cliche
Show me (Find my way)
God sent me a message, find my way
Show me, find my way
While my heart bleeds for youCaptcha
Widget
Liedje Fighting Jacks Chercher is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cherchermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fighting Jacks Chercher downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Chercher in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.