South Wind of Summer


When the South Wind of Summer sings thru the trees
And the high mountain Thunder hangs low in the breeze
A strong heart flows over, an empty heart fills
And the South Wind of Summer caresses the hills

There is no returning, the seasons dont end
They just blow thru the branches and bend with the Wind

When the South Wind of Summer sings to the pines
And the faraway cities seem so close behind
A strong heart flows over, an empty heart fills
And the South Wind of Summer blows where it wills

There is no returning, the seasons dont end
They just blow thru the branches and bend with the WindCaptcha
Liedje Flatlanders South Wind of Summer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied South Wind of Summermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Flatlanders South Wind of Summer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje South Wind of Summer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.