Feel The Rage


Take a trip, step outside of this fishbowl life
Voice recalls, ceramic youth in pots of broken truth

I feel the rage, comin' off of the stage
I feel the rage, comin' off of the page
I feel the

Make a wish, clear your mind, let the years rewind
Poets pain battles fame and becomes its slave

I feel the rage, comin' off of the stage
I feel the rage, comin' off of the page
I feel the

Open mouth, open grave, nothing left to sayCaptcha
Liedje Galactic Cowboys Feel The Rage is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Feel The Ragemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Galactic Cowboys Feel The Rage downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Feel The Rage in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.