Just Like Me


lips of a lover
where an endless source of milk and honey flow
mind for the people
before a word is spoken all my needs are known
he's just a regular guy tells the occasional lie
he's got something to hide but then so do I
eyes of a servant
waiting hand and foot to give everyone more
smile of a jackal
that is feasting on the fat of its reward
he's just a regular guy tells the occasional lie
he's got something to hide but then so do I
with a checkered past he cuts me slack
he can feel my pain like a long lost friend
I want someone who will be just like me
I want someone who can be just like me
I want someone who will
never focus on the negative in life
it's always handy when you cover up a crime
mom and daddy love him everybody loves him
he will never let us down
I want someone who will be just like me
just like meCaptcha
Widget
Liedje Galactic Cowboys Just Like Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Just Like Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Galactic Cowboys Just Like Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Just Like Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.