Always


your the only one who comprehends me,
I tell them my spirits lift with every card you send me
I'm trying to be the perfect boy,
The one you wished for
I know that its right for me
When I hold you in my arms

Don't turn your pretty face away
I dream about you when I sleep
I could wait a thousand lifetimes
just to see you smile
you are always on my mind

Sometimes its so hard,
Too complicated
I know whats in my head,
And all I miss is you

You are always on my mind
you are always on my mindCaptcha
Liedje Good Riddance Always is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Alwaysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Good Riddance Always downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Always in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.