Eversmile


Remember when I saw you
Sitting on the rocks yeah
I didn't want to find out
That there was nothing to do
Out here with you
So cold we're going to catch the flu
Got the keys to your car
Everything's so good so far
So do you ever smite
And will you stay awhile with me
It's been about a week now
It feels like a lifetime ago
Have I begun to bore you
Could you at least drop me off
At the showCaptcha
Widget
Liedje Good Riddance Eversmile is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Eversmilemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Good Riddance Eversmile downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Eversmile in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.