Favorite Son


Why did you need to take that pill?
never has and never will
make you better make you well
you're shackled in your self-inflicted cell
sunlight you'll never see
you're a prisoner of pharmacology
and you're telling me you feel fine
never better
that's what you said in your last letter
that was read aloud at your memorial last week
where are you now?
Up above?
I hope you find some kind of love
that isn't bottled or tamper-resistant
but unconditional and consistent
the peace you've spent you lifetime searching for
if this is what it takes
maybe others can learn form your mistakes
and turn off that blacklight before it gets too lateCaptcha
Widget
Liedje Good Riddance Favorite Son is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Favorite Sonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Good Riddance Favorite Son downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Favorite Son in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.