Tangled


Hanging from the thumbnail of the moon, loosen the tension
Must be kind of unusual, not fair falling short of denial
I'm tied up again, I'm tied upside down again
I looked up again, I must be down, I must be down, I must be

Hanging from the thumbnail of La Luna, loosen the tension
Satellites and paper chrome, reflecting damage forever
I fucked up again, I must be down, the tide and the stars
They're all tangled waiting for me to find my groundCaptcha
Widget
Liedje Green Apple Quick Step Tangled is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tangledmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Green Apple Quick Step Tangled downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tangled in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.