Universal Language


What is the universal language?
Could it be hate if it's not love?
Could it be money, sex or power?
I say it's music and none of the above

When you act that way
Can't you see you're using the wrong fuckin language
A language I don't know

Do you feel an evil in the world?
Do you chase the dollar or the girl?
What's the motivation in your life?
Is it to feel alive? Well thenCaptcha
Liedje H2O Universal Language is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Universal Languagemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H2O Universal Language downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Universal Language in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.