Widows Mite


Midnight at the Cemetary
the Ghouls of Gore are back
Obnoxious and Corpsegrinder
look for some preys tonight
They tear apart the gravestone
Unearthing without care
Reopening your coffin
They think you are really dead

Desecrate Steal the corpses from their graves
Digging up the interred
We are the raptors of the dead

Taken from the cemetary
to their hideous Morgue
Sinister body snatchers
Merchants of rot
Exhumed to be dissected
a few hours after death
Prematurely buried body
In cataleptic state

Desecrate Steal the corpses from their graves
Digging up the interred
We are the raptors of the dead

Moonlight shines in your livid skin
Resting in apparent morbidity
There's life behind that unanimated eyes
Sometimes Cadaverous condition lies

A Cataleptic rapture, forensic mistake
Buried without death certicateCaptcha
Liedje Hades Widows Mite is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Widows Mitemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hades Widows Mite downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Widows Mite in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.