Forgotten Tears


When I look for answers
Cruel fantasies
Of someone's dreams
That's what we are
We feel so far in here
Far from their highest plans
Far in our land
'Cause we were born
In a cold wom
I wish I could visit home
To forget this cold
They call us forgotten tears
'Cause no eyes cried for us griefs
When I look for answers
I just find this
I realize we're forgotten tears
I hope their god never finds usCaptcha
Widget
Liedje Hocico Forgotten Tears is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Forgotten Tearsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hocico Forgotten Tears downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Forgotten Tears in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.