I Hold On


Like a flame that never dies, I hold on for you
I flicker in the wind but I still burn for you
I used to move on easy I was strong
Like a widow to her lover I hold on

Like a leaf in mid October I still change for you
I'd fall on the cold hard ground in the pouring rain for you
I used to move on easy I was strong
I know I shouldn't linger but I hold on

So paint a picture of my memory to hold on to
Just remember I was the one that you belonged to
My heart is pouring out here in this song,
Like a song without an ending I hold on
My heart is pouring out here in this song,
Like a widow to her lover I hold onCaptcha
Liedje Holly Williams I Hold On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Hold Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Holly Williams I Hold On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Hold On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.