A Man Exits


i escaped the horizon
feeling nothing was the easiest existence
leaving a world of regret in a wake of flames
no flame ever burned as bright
i will not leave a martyr
no more eyes to frame my falls
i can't live life for closed hearts
joy left me that day
pulled from my hands as the robbed me of life
i am leaving earth
burning the past as i turn and wave goodbye
i am finally aliveCaptcha
Widget
Liedje Hopesfall A Man Exits is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Man Exitsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hopesfall A Man Exits downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Man Exits in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.