The Bendingthis is just the in between
the point where worries can shatter dreams
this is that look like i'm going to throw it all away
this is infatuations best kept secret
and those are the hovering eyes that glide and glare
you're the most best kept secret
so not another word of this conscious bending conversation
i'll find it before i revolve around the tips of their tonguesCaptcha
Widget
Liedje Hopesfall The Bending is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Bendingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hopesfall The Bending downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Bending in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.