Little Coco Palm


Little coco palm
Growing in the island sun
Little coco palm
Do you know what
You have done

From your coconut
Comes the meat
To make us stuck
And your milk is sweet
So we drink and eat
All the day long

Little coco palm
When we use your coconut
Then we take your leaves
And we build a little hut

Make a hula skirt for
The one I'm dreaming of
Little coco palm, little coco palm
Tree that we love

Little coco palm
Waving in the island breeze
Do you ever think of
The many hearts you please

Mama, to live out?
May you always wave about
Little coco palm, little coco palm
Tree that we love

Little coco palm, little coco palm
Tree that we loveCaptcha
Liedje Jerry Wallace Little Coco Palm is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Little Coco Palmmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jerry Wallace Little Coco Palm downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Little Coco Palm in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.