My Way Of Life


Standing on the road walking down the highway
Ain't going nowhere but that's my way of life

Well I ain't never had much ambition but I always made my own way
By turnin' a couple of jobs in some ladies' backyard I averaged about a dollar a day
I wake up early each morning and before I started on my way
I get some cigarettes and a couple of cups of coffee a sweepin' the local city cafe
Standing on the road

Ain't never had no one to love me never had girl to call my own
I never would take a chance to fool with romance I guess I'm used to being alone
Nobody wants a drifter so I'll keep moving on
There's nothin' to tie me down when I wanna leave town
Nobody's gonna miss me when I'm gone
Standing on the roadCaptcha
Liedje Jimmy Dean My Way Of Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Way Of Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmy Dean My Way Of Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Way Of Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.