Teach Me Tonight


I feel the autumn breeze,
It steals 'cross my pillow
As soft as a will-o'-the-wisp,
And in its song there is sadness
Because there's no you,
The lonely autumn trees,
How softly they're sighing,
For summer is dying,
They know that in my heart
There's no gladness
Because there's no you,
The park that we walked in,
The garden we talked in,
How lonesome they seem in the fall,
The stormy clouds hover,
And falling leaves cover
Our favorite nook in the wall,
In spring we'll meet again,
We'll kiss and recapture
The summertime rapture we knew,
And from that day,
Never more will I say there's no youCaptcha
Liedje Jo Stafford Teach Me Tonight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Teach Me Tonightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jo Stafford Teach Me Tonight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Teach Me Tonight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.