Knock Yourself Out


It's something unattainable
That you can't live without
And now the unexplainable
Has you riddled with doubt

Things begin, things decay
And you've gotta find a way to be okay
But if you want to spend the day
Wondering what it's all about
Go and knock yourself out

Why we're put in this mess, is anybody guess
It might be a test or it might not be anything
You need to worry about
But if you're still in doubt
Go and knock yourself outCaptcha
Liedje Jon Brion Knock Yourself Out is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Knock Yourself Outmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jon Brion Knock Yourself Out downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Knock Yourself Out in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.