The Star


My head in the clouds, I can't conceal, conceit
I try to justify your looked, bewitched eye
Am I shining brightly on falsified sky?
Chous:
And I try so hard to be like you
And I'm just a star, and I'll fade away too
Like you
You'll see me as I am but I'm empty inside
We'll suck each other in the blackhole that
is life
I can be a fallen star, not fallen from grace
One plane, one world, one sky, so me don't alientate
(Chorus)
Blind, you will see
Star, that is meCaptcha
Liedje Kathy Mattea The Star is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Starmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kathy Mattea The Star downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Star in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.