The Useless Ladder


The shamelessly desirous broken heart inside the otherwise empty cabinet of doom
Weeps what it's modesty beating without

The youngest grave will hold a crowd before
The people stuck on the train have a reason to doubt

The shamelessly desirous broken heart inside the
Otherwise empty cabinet of doom
Weakens our modern prophetic distractions

Pretty paths to perfidy and crooked roads to valor
And people stuck on their rooftops with a Government ladderCaptcha
Liedje Kayo Dot The Useless Ladder is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Useless Laddermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kayo Dot The Useless Ladder downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Useless Ladder in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.