Heartbeat


I need to feel your heartbeat heartbeat
so close
feels like mine
all mine
I need to feel your heartbeat heartbeat
so close it feels like mine
all mine
I remember the feeling
my hands in your hair
hands in your hair
I remember the feeling
of the rhythm we made
the rhythm we made
I need to land sometime
right next to you
feel your heartbeat heartbeat
right next to meCaptcha
Widget
Liedje King Crimson Heartbeat is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heartbeatmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje King Crimson Heartbeat downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heartbeat in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.