I Talk To The Wind


Said the straight man to the late man
Where have you been
I've been here and I've been there
And I've been in between

I talk to the wind
My words are all carried away
I talk to the wind
The wind does not hear
The wind cannot hear

I'm on the outside looking inside
What do I see
Much confusion
disillusion
All around me

You don't possess me
Don't impress me
Just upset my mind
Can't instruct me or conduct me
Just use up my time

I talk to the wind
My words are all carried away
I talk to the wind
The wind does not hear
The wind cannot hearCaptcha
Liedje King Crimson I Talk To The Wind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Talk To The Windmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje King Crimson I Talk To The Wind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Talk To The Wind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.