Anne


(Out of Sight,

Out of Mind,
Out of Time,
To Decide,
Do we run, Should we hide,
For the rest, of my life of my life) X2

Dear anne my number one fan
I write with the life of the lamp on my night stand
With a pen in my right hand and that's also my mic hand
Codeine in the sprite can ink on my white pad
I'm thinking of life and wrong and right and
Sometimes I'm right and sometimes I might
I cannot find the light still my rhymes are bright
So I continue my plan and I'm shore like white sand
That there will be price paid before my flight landed
But still I want to see more than my sight canCaptcha
Widget
Liedje Lil Wayne Anne is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Annemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lil Wayne Anne downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anne in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.