Topthis is not helping me at all
what you are doing here
in the name of god and love
it's the distribution of fear
pyramids healing wires analysts with fame
I haven't got your degree
and I forgot your name
pick me up and put me on the ground
set me up and spin me all around
no you are not the one I wish to see
this is not helping me at all
where did we get this plan?
that you could give to me
what I might already have
pyramids, healing wires, a musician's fame
I volunteered you my eyes
in place of facing me
oh hitler, in a robe of truth
my emptiness has built your altar
and I've worshipped myself in you forever
until now!Captcha
Liedje Live Top is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Topmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Live Top downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Top in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.