Top


this is not helping me at all
what you are doing here
in the name of god and love
it's the distribution of fear
pyramids healing wires analysts with fame
I haven't got your degree
and I forgot your name
pick me up and put me on the ground
set me up and spin me all around
no you are not the one I wish to see
this is not helping me at all
where did we get this plan?
that you could give to me
what I might already have
pyramids, healing wires, a musician's fame
I volunteered you my eyes
in place of facing me
oh hitler, in a robe of truth
my emptiness has built your altar
and I've worshipped myself in you forever
until now!Captcha
Liedje Live Top is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Topmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Live Top downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Top in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.