Turn My Head


anyone caught in your mystery
keep it angry
keep it whispy
I've fallen down
drunk on your juices
turn my head
turn my head
it's aimed at you
funky temple
your dress is torn to shreds
your eyes are crazy
I bowed to save my head and
I can't forget you
but I can't remember
oh no
we came to love you all day
these bastards are leavin'
somebody's got to stay
whatever we called you
it's just a name
just a nameCaptcha
Widget
Liedje Live Turn My Head is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Turn My Headmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Live Turn My Head downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Turn My Head in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.