Back in the Day


Well, punk is dead
And, yeah, you're next
But it seems no one has told you yet
So hardcore
You must be sore
You come on like a major threat
FaceI know you like it hard 'n' straight
FaceThink I'll hang around and wait
Hey, old schoolyeah, you were cool
But that was back in the day
Yeah, that was back in the day
Well, take a bow
Harder than thou
You scream "Guilty" like a Judge on high
Well, beat them back
The new jacks
More than music it's a way of lifeCaptcha
Widget
Liedje Local H Back in the Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Back in the Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Local H Back in the Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Back in the Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.