No Problem


I'd like to think that it's out of fear
When you blow into town maybe twice a year
To check on me, see if I'm still here
And you make me think that it's my idea
When everything in the world is free
I come to you so easily
You've never felt a sense of me
You that I refused to see
You had me but it's over now
It's no problem
I'm not really sure why I let you win
Or even why I let it begin
I've always been an easy in
And easy out the door again
I know it's only because you're down
That you'd ever want to come around
Just a little secret in a little town
You had me but it's over now
You'll get my attention again somehow
It's no problemCaptcha
Liedje Local H No Problem is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No Problemmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Local H No Problem downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No Problem in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.