Except for Monday


Written by Reed Nielsen
You look surprised
You didn't think you'd see me
Kicking up my heels
Painting up this toen
When you said goodbye
I learned a couple new dances
I cast a couple of glances
I'm on a big roll now
- Chorus -
Except for Monday, which was never good anyway
Tuesday, I get a little side ways
Wednesday, I feel better just for spite
Thursday and Friday take too long
Before I know it, Saturday's gone
But it's Sunday now and you can bet that I'm all right
Dont' get me wrong
It wasn't always this easy
Getting over you
Got a little rough on me
Didn't take too long
'Til I got it together
And everyday I thank my lucky stars you set me free
Repeat Chorus
Repeat Chorus
Entered by Lesa Brassette 01/13/98Captcha
Liedje Lorrie Morgan Except for Monday is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Except for Mondaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lorrie Morgan Except for Monday downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Except for Monday in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.