Ask The Magic 8 Ball


What the fuck
the fuck have I become
I've become the product of the sum
caught in an endless circle
I've become the stupidest man in the world
"Chalk another one up to experience"
y'know it doesn't make any sense
to do it all over again
and then again
then do it all over again
I've become the stupidest man
I think I'm drawing a blank again
this dizziness never seems to end
never seems to end
you know it never seems to end
drunk and sitting in and thinking
change it never seems to come when I'm thinkingCaptcha
Liedje LTJ Ask The Magic 8 Ball is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ask The Magic 8 Ballmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LTJ Ask The Magic 8 Ball downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ask The Magic 8 Ball in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.