Big


Wonder what hold things together
Is it political positions or maybe superstitions
The list goes on forever
It seems to go on forever
Are old rituals necessary to stand by
How many things just to get us through the night
And can we say their wrong altogether
The world keeps going on forever
It still looks big
Can everything in some way help us understand
From mathematical problems to rubber bands
And can we say it's wrong altogether
The world goes on forever
It still looks bigCaptcha
Liedje LTJ Big is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bigmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LTJ Big downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Big in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.