Five State Drive


Got on the 47, transferred to the 89
left town eastbound past all the city signs
and y'know sometimes it's hard to leave your past behind
and as I pass the crummy bars and beat up cars
nothing's gonna change my mind this time
By now you think I've found that things changed, just don't look that way to me
by now you think I've found that things change, and look rearranged to me
it never used to look that me
At half past seven I'm on the 95
sick of malls and alcohol
just passed the next state line
and I know sometimes it's hard to leave your past behind
and as I think of the corner creeps and dirty streets
nothing will change my mind,
there's no turning back this time
And when going off is like going on
and never going back is just like giving up
it's like I'm going nowhere fastCaptcha
Liedje LTJ Five State Drive is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Five State Drivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LTJ Five State Drive downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Five State Drive in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.