Nervous In The Alley


On a tuesday in the rain I never thought there'd come a day
if I put myself to the test would I ever raise a fist
would I just shut my mouth, would I just block it out?
I've sworn a million times never to be left,
standing with that feeling
of hopelessness, just standing nervous in the alley
When all is said and through
would I know just what to do
and if I put myself to the test
would I ever raise a fist
would I just shut my mouth or just block it out
I've sworn a million times never to be left,
standing with that feeling
of hopelessness, just standing nervous in the alley
Is it a change of heart,
that keeps us apart
and you say it's true
and we know it's true
when all we have left is me and you
and it's so strange,
when all I have left to say
is I wonder what's worth fighting forCaptcha
Liedje LTJ Nervous In The Alley is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nervous In The Alleymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LTJ Nervous In The Alley downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nervous In The Alley in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.