I Know You Tried


i went to your street
at seven in the mornin'
and while you were asleep
i read your newspaper
i saw you out walkin'
out walkin' with your father
pretendin' not to see me
pretendin' to be a family
i know you tried, baby
i know you tried
i know you tried to go on
saw a metal object
lyin' in the street
and when we turned away
it stood itself up
you circled the island
in a chevy caprice
you stuck out your tongue
and your nose began to bleed
i know you tried, baby
i know you tried
i know you tried to go on
i know you tried, baby
i know you tried
i know you tried to go onCaptcha
Liedje Luna I Know You Tried is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Know You Triedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Luna I Know You Tried downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Know You Tried in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.