Bequeath The Visions


Awaken! Your body rests, yet you wander
Awaken!
What is it that makes you writhe?
Great councillor
Unleash upon me your fear
You hesitate
Great terror hides behind your eyes
Bestow
Teach to me your learning's
Great one
Doubt grows heavy upon your brow

Brothers! I've seen
I've seen the thing of greater terror
Fear, fear the words I am to speak
My dreams
Contaminated by this horror
Relentless, these visions I wish to bequeath
Voices! I hear their voices
Its calls flood into my soul
Unleashing this greater terror

It seeksbeyond my eyes
Yet I see not the seeker
Its screams brining me to my knees
The terror tears into my soul
I hear the singing The beacon
Beckons this beast
It listens
It hears their calls

It's time!
My brothers we must realise
Evolve, we must now evolve
It's near, it comes
We need to reach the greater planes
Oh my brothers, it seeks us
This thing that comes ever closer to this earthCaptcha
Liedje Mithras Bequeath The Visions is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bequeath The Visionsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mithras Bequeath The Visions downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bequeath The Visions in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.