Icebox


stay until
You're sure that i'm asleep
warm safe and very still
give all my things away
just wait until tomorrow
every afternoon i wasted being mad at You
the things i never said
the things i can't say tomorrow
after death i'll think of You somehow
i'll have an eternity to think about tomorrow
i beg of You tomorrow
bury me in sorrow
cover me in joyCaptcha
Widget
Liedje Nada Surf Icebox is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Iceboxmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nada Surf Icebox downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Icebox in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.