Feeling Of Grief


Feelings of grief
Breaking over me
Wave after wave like the rolling sea
These feelings of grief

Time without end
I'm gonna miss you, my friend
How do you suppose this world will ever mend
Or this heart play again?

I go about my day
There's always somebody to pay
They just won't go away
Nor will these feelings of grief

Feelings of grief
Blinding me with tears
Everything that's dear, piece by piece disappears
And all that remains are these feelings of grief

All I have, feelings of grief
GriefCaptcha
Liedje Paul Kelly Feeling Of Grief is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Feeling Of Griefmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Kelly Feeling Of Grief downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Feeling Of Grief in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.