One Night The Moon


One night the moon came sailing by
on a big ship right across the night sky
one night the moon came sailing by
called all the dreamers to come for a ride

one night the moon came wheeling by
on a big bike right across the night sky
one night the moon came wheeling by
called all the sleepers to come for a ride

one night the moon came galloping by
on a big horse right across the night sky
one night the moon came galloping by
called all the dreamers to come for a ride

one night the moon came choo-chooing by
on a big train right across the sky
one night the moon came choo-chooing by
called all the sleepers to come for a ride

one night the moon came rolling by
in a big cart right across the night sky
one night the moon came rolling by
called all the dreamers to come for a rideCaptcha
Liedje Paul Kelly One Night The Moon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Night The Moonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Kelly One Night The Moon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Night The Moon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.