The Beat Of The Heart


Paul Kelly (Mushroom Music)
Here it comes again, the burning in the blood
The pounding in my brain, the rising of the flood
Every night I pray, begging sleep to come
But it's so far away, way behind the drumbeat of your heart
I remember well a night of falling snow
Reading you a tale from Edgar Allen Poe
By the firelight, how your dark eyes shone
I had no idea it would be so strong
The beat of your heart
Your midnight cry, your morning song
Your salty tears, your honey tongue
Every night I pray, begging sleep to come
But it's so far away, way behind the drumbeat of your heartCaptcha
Liedje Paul Kelly The Beat Of The Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Beat Of The Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Kelly The Beat Of The Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Beat Of The Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.