Sky


Sky
I painted a picture of a day gone past
An ancient scripture and a house of glass
People looking through the window
Never knowing what they'd find
When they couldn't see me
I locked the door and left them behind
The sky will tell me I'm not the only one
The sky will tell me I must believe the sunCaptcha
Liedje Ra Ra Sky is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Skymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ra Ra Sky downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sky in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.