Firestorm


This place, home for all generations, never's been to small
when all life worked hand in hand
the centuries passed one by one
without changing the circumstances
that we needed to be there

Like a firestorm
when all home dies and fear is born
to feed the firestorm
Like a firestorm
that burns the ground you're standing on
we'll feed the firestorm

And then - slowly but surely -
explorers and inventors stepped into
the system they didn't understand
that's when the trouble began
and when the time marched on
they had learned how to destroy

Like a firestorm

The end of the story is: nothing's impossible
and that's what we're afraid of
apocalyptic signs, our homestead stands in flames
guess we missed the lesson modesty

Like a firestormCaptcha
Widget
Liedje Rage Firestorm is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Firestormmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rage Firestorm downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Firestorm in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.