I'm Going Out Of My Way


To compose, and decompose, to decompose
The ebb and flow of the darkness
The ebb and flow de ma paresse [of my laziness]
To compose, decompose, and recompose
From a minute to another
From minuscule to the grandeur
To compose, decompose, I wander and I slip
Get all those ghosts out of my sight
They devour all of my mightCaptcha
Liedje Stereolab I'm Going Out Of My Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'm Going Out Of My Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Stereolab I'm Going Out Of My Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'm Going Out Of My Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.