Fly Away


A day is comin' and it won't be long
I'll fly away to my home
I'll be so happy
I'll sing a new song
I'll fly away to my home
No more pain no more sorrow
No more crying and no tomorrow
I'll fly away to my home

When-a de time come, When-a de time come
I'll fly away to my home
When-a de time come, When-a de time come
I'll fly away to my home

[Chorus:]

When-a de time come, When-a de time come
When-a de time come, When-a de time come
When-a de time come, When-a de time come
I'll fly away to my home

Maybe de mornin'
Maybe de evenin'
I'll fly away to my home
Maybe de noonday
But soon I'll be leavin'
I'll fly away to my home

Wanna be ready
Gotta be ready
To fly away to my home
My house is in order
My faith holdin' steady
I'll fly away to my homeCaptcha
Liedje Take 6 Fly Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fly Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Take 6 Fly Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fly Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.