Breathe


Love was calling me; I could feel it inside of my head
Never held you close, all I want is for you to be real

Can you feel this pain?
Break this silence between us

Breathe in, breathe out
Can you feel I??m in the air you breathe inside of you, so cold

Let me come inside, I can stay with you if you want
No one else I need, All I want is for this to be realCaptcha
Widget
Liedje Takida Breathe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Breathemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida Breathe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Breathe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.