Tear It Up


I held your hand I hold my breath now for a while
I try to concentrate I try to be alive
You took my whole life now and shared with a lie
I almost fell into your world agony cries
How will it ever work out fine, you tell me that you rather be
Take your life now take mine heavens in denial
You former kind one now you're evil in sight
Tear it up
Cause/Yeah You wish for
How do you like it standing there when your hopes up and with my eyes I stare
All this will be over with a smile again
What are you wishing for?
When you're standing there all aloneCaptcha
Widget
Liedje Takida Tear It Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tear It Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Takida Tear It Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tear It Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.