Adorable


Adorable, dorable, dorable, dorable baby

You're adorable, sweet as can be
You're adorable, a dream girl to me
You're all that I hoped my love would ever be

Adorable, dorable, dorable, dorable baby

You're so loveable, when you're in my arms,
You're so kissable, when I hold your charms
You're mine, you are so divine, my adorable one

You must have come from heaven, because you thrill me so
My heaven starts at seven sharp
You start my heart to glow, glow, glow

You're so huggable, so clinging, so nice,
You're excitable, when kissed once or twice
And soon you'll be mine alone, you adorable oneCaptcha
Liedje The Drifters Adorable is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Adorablemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Drifters Adorable downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Adorable in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.