Harbor


we're here where the daylight begins
the fog on the streetlight slowly thins
water on water's the way
the safety of shoreline fading away

sail your sea
meet your storm
all I want is to be your harbor
the light in me
will guide you home
all I want is to be your harbor

fear is the brightest of signs
the shape of the boundary you leave behind
so sing all your questions to sleep
the answers are out there in the drowning deep

you've got a journey to make
there's your horizon to chase
so go far beyond where we stand
no matter the distance
I'm holding your handCaptcha
Widget
Liedje Vienna Teng Harbor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Harbormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vienna Teng Harbor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Harbor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.