Buffalo Ballet


When Abilene was young and gay
And thunder storms filled up the days
The cattle roam outside the town

Sleeping in the midday sun X4

Then tracks were laid across the plain
By broken old men in torrid rain
The towns grew up, and the people were still

Sleeping in the midday sun X4

We all joined in
(And) We all joined hands
We all joined in
To help run this land

Then the soldiers came, long long ago
Rode through the town
And mowed down those

Sleeping in the midday sun X4

Gold came and went, quickly spent
And the people broke down
And often drowned
From the wealth and the pain
Of old Abilene

Sleeping in the midday sun X8Captcha
Widget
Liedje Walkabouts Buffalo Ballet is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Buffalo Balletmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Walkabouts Buffalo Ballet downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Buffalo Ballet in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.