Nightbirds


The nightbirds stumble in
Like broken pendulums
The nightbirds stumble in
Flown from thick to thin
'Neath a cloud of suspicion
You're a lucky man
Say it again
The nightrain's pourin' down
As the nightsky hits the town
The nightbirds stumble in
There are orders to be filled
There are tall ones to be killed
There are songs of praises to be sung
Will they all go south on us?
With the crazies, with our trust?
I trust you'll tell me
If you lose that trust
The nightrain's pourin' down
As the nightsky hits the town
The nightbirds stumble in
You're a lucky man
Say it again
I'm a lucky man
Say it againCaptcha
Widget
Liedje Walkabouts Nightbirds is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nightbirdsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Walkabouts Nightbirds downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nightbirds in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.