Cherokee WarriorOh That's what I'm talking about
Aba sait Aba steining sait
Many years ago, there walked a big silly,
No one reelly did know, that he liked to Funk-A-Tash
He left something behind, and it was a heckensteiner
Cherokee Warrior, he lost the battle, that's fo sho
But he left something behind,
Cherokee Warrior, I am inspirational!~Captcha
Widget
Liedje Yngwie Malmsteen Cherokee Warrior is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cherokee Warriormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yngwie Malmsteen Cherokee Warrior downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cherokee Warrior in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.